betclicpt
   X
   Mude para o zerozero Basquetebol. Tudo sobre o Basquetebol aqui!
   QUARTOS-DE-FINAL (melhor de 3)
   MEIAS-FINAIS (melhor de 3)
   FINAL (melhor de 7)

   Jogos Adiados / Suspensos / Anulados

   FaseDateHora
   0J31Bayi Rockets ADI Shenzhen Aviators 2020-02-01 11:35
   0J31Beijing Ducks ADI Liaoning Flying Leopards 2020-02-01 11:35
   0J31Fujian Xunxing ADI Zhejiang Golden Bulls 2020-02-01 11:35
   0J31Sichuan Blue Whales ADI Shandong Heroes 2020-02-01 11:35
   0J31Xinjiang Flying Tigers ADI Guangzhou Loong Lions 2020-02-01 11:35
   0J31Guangdong Southern Tigers ADI Tianjin Gold Lions 2020-02-02 11:35
   0J31Beijing Royal Fighters ADI Jilin Northeast Tigers 2020-02-02 11:35
   0J31Qingdao Eagles ADI Jiangsu Dragons 2020-02-02 11:35
   0J31Zhejiang Lions ADI Shanghai Sharks 2020-02-02 11:35
   0J31Shanxi Loongs ADI Nanjing Monkey King 2020-02-02 11:35
   0J32Shanghai Sharks ADI Guangzhou Loong Lions 2020-02-04 11:35
   0J32Sichuan Blue Whales ADI Qingdao Eagles 2020-02-04 11:35
   0J32Shandong Heroes ADI Jiangsu Dragons 2020-02-04 11:35
   0J32Beijing Royal Fighters ADI Liaoning Flying Leopards 2020-02-04 11:35
   0J32Tianjin Gold Lions ADI Bayi Rockets 2020-02-04 11:35
   0J32Zhejiang Golden Bulls ADI Zhejiang Lions 2020-02-04 11:35
   0J32Xinjiang Flying Tigers ADI Shenzhen Aviators 2020-02-04 11:35
   0J32Guangdong Southern Tigers ADI Shanxi Loongs 2020-02-05 11:35
   0J32Beijing Ducks ADI Jilin Northeast Tigers 2020-02-05 11:35
   0J32Nanjing Monkey King ADI Fujian Xunxing 2020-02-05 11:35
   0J33Qingdao Eagles ADI Zhejiang Lions 2020-02-06 11:35
   0J33Shandong Heroes ADI Zhejiang Golden Bulls 2020-02-06 11:35
   0J33Tianjin Gold Lions ADI Guangzhou Loong Lions 2020-02-06 11:35
   0J33Guangdong Southern Tigers ADI Nanjing Monkey King 2020-02-07 11:35
   0J33Beijing Ducks ADI Beijing Royal Fighters 2020-02-07 11:35
   0J33Bayi Rockets ADI Xinjiang Flying Tigers 2020-02-07 11:35
   0J33Jiangsu Dragons ADI Fujian Xunxing 2020-02-07 11:35
   0J33Shenzhen Aviators ADI Shanghai Sharks 2020-02-07 11:35
   0J33Jilin Northeast Tigers ADI Sichuan Blue Whales 2020-02-07 11:35
   0J33Liaoning Flying Leopards ADI Shanxi Loongs 2020-02-07 11:35
   0J34Qingdao Eagles ADI Zhejiang Golden Bulls 2020-02-08 11:35
   0J34Shandong Heroes ADI Zhejiang Lions 2020-02-08 11:35
   0J34Bayi Rockets ADI Beijing Ducks 2020-02-09 11:35
   0J34Shenzhen Aviators ADI Nanjing Monkey King 2020-02-09 11:35
   0J34Liaoning Flying Leopards ADI Sichuan Blue Whales 2020-02-09 11:35
   0J34Beijing Royal Fighters ADI Xinjiang Flying Tigers 2020-02-09 11:35
   0J34Shanxi Loongs ADI Tianjin Gold Lions 2020-02-09 11:35
   0J34Fujian Xunxing ADI Guangdong Southern Tigers 2020-02-09 11:35
   0J34Guangzhou Loong Lions ADI Shanghai Sharks 2020-02-09 11:35
   0J34Jilin Northeast Tigers ADI Jiangsu Dragons 2020-02-09 11:35
   0J35Beijing Royal Fighters ADI Sichuan Blue Whales 2020-02-11 11:35
   0J35Guangzhou Loong Lions ADI Bayi Rockets 2020-02-11 11:35
   0J35Tianjin Gold Lions ADI Liaoning Flying Leopards 2020-02-11 11:35
   0J35Jilin Northeast Tigers ADI Zhejiang Golden Bulls 2020-02-11 11:35
   0J35Guangdong Southern Tigers ADI Beijing Ducks 2020-02-12 11:35
   0J35Fujian Xunxing ADI Xinjiang Flying Tigers 2020-02-12 11:35
   0J35Nanjing Monkey King ADI Qingdao Eagles 2020-02-12 11:35
   0J35Shanghai Sharks ADI Shandong Heroes 2020-02-12 11:35
   0J35Shanxi Loongs ADI Jiangsu Dragons 2020-02-12 11:35
   0J35Zhejiang Lions ADI Shenzhen Aviators 2020-02-13 11:35
   0J36Beijing Ducks ADI Guangzhou Loong Lions 2020-02-14 11:35
   0J36Fujian Xunxing ADI Jilin Northeast Tigers 2020-02-14 11:35
   0J36Nanjing Monkey King ADI Shandong Heroes 2020-02-14 11:35
   0J36Beijing Royal Fighters ADI Tianjin Gold Lions 2020-02-15 11:35
   0J36Liaoning Flying Leopards ADI Zhejiang Golden Bulls 2020-02-15 11:35
   0J36Qingdao Eagles ADI Shanghai Sharks 2020-02-15 11:35
   0J36Sichuan Blue Whales ADI Shenzhen Aviators 2020-02-16 11:35
   0J36Guangdong Southern Tigers ADI Bayi Rockets 2020-02-16 11:35
   0J36Xinjiang Flying Tigers ADI Jiangsu Dragons 2020-02-16 11:35
   0J36Zhejiang Lions ADI Shanxi Loongs 2020-02-16 11:35
   0J37Shanghai Sharks ADI Fujian Xunxing 2020-02-18 11:35
   0J37Shandong Heroes ADI Beijing Royal Fighters 2020-02-18 11:35
   0J37Liaoning Flying Leopards ADI Guangzhou Loong Lions 2020-02-18 11:35
   0J37Shenzhen Aviators ADI Beijing Ducks 2020-02-18 11:35
   0J37Sichuan Blue Whales ADI Shanxi Loongs 2020-02-18 11:35
   0J37Xinjiang Flying Tigers ADI Jilin Northeast Tigers 2020-02-18 11:35
   0J37Zhejiang Golden Bulls ADI Nanjing Monkey King 2020-02-18 11:35
   0J37Guangdong Southern Tigers ADI Qingdao Eagles 2020-02-19 11:35
   0J37Jiangsu Dragons ADI Bayi Rockets 2020-02-19 11:35
   0J37Tianjin Gold Lions ADI Zhejiang Lions 2020-02-19 11:35
   0J38Beijing Royal Fighters ADI Fujian Xunxing 2020-02-20 11:35
   0J38Nanjing Monkey King ADI Liaoning Flying Leopards 2020-02-20 11:35
   0J38Guangzhou Loong Lions ADI Beijing Ducks 2020-02-20 11:35
   0J38Shanghai Sharks ADI Jilin Northeast Tigers 2020-02-20 11:35
   0J38Xinjiang Flying Tigers ADI Shanxi Loongs 2020-02-20 11:35
   0J38Shenzhen Aviators ADI Qingdao Eagles 2020-02-21 11:35
   0J38Jiangsu Dragons ADI Shandong Heroes 2020-02-21 11:35
   0J38Zhejiang Lions ADI Guangdong Southern Tigers 2020-02-21 11:35
   0J38Bayi Rockets ADI Zhejiang Golden Bulls 2020-02-21 11:35
   0J38Tianjin Gold Lions ADI Sichuan Blue Whales 2020-02-21 11:35
   0J39Shanghai Sharks ADI Liaoning Flying Leopards 2020-02-22 11:35
   0J39Nanjing Monkey King ADI Jilin Northeast Tigers 2020-02-22 11:35
   0J39Guangzhou Loong Lions ADI Beijing Royal Fighters 2020-02-22 11:35
   0J39Jiangsu Dragons ADI Sichuan Blue Whales 2020-02-23 11:35
   0J39Bayi Rockets ADI Zhejiang Lions 2020-02-23 11:35
   0J39Qingdao Eagles ADI Xinjiang Flying Tigers 2020-02-23 11:35
   0J39Beijing Ducks ADI Fujian Xunxing 2020-02-23 11:35
   0J39Zhejiang Golden Bulls ADI Guangdong Southern Tigers 2020-02-23 11:35
   0J39Shanxi Loongs ADI Shandong Heroes 2020-02-23 11:35
   0J39Tianjin Gold Lions ADI Shenzhen Aviators 2020-02-23 11:35
   0J40Guangzhou Loong Lions ADI Nanjing Monkey King 2020-02-25 11:35
   0J40Beijing Ducks ADI Shanghai Sharks 2020-02-25 11:35
   0J40Jiangsu Dragons ADI Tianjin Gold Lions 2020-02-25 11:35
   0J40Shanxi Loongs ADI Qingdao Eagles 2020-02-25 11:35
   0J40Jilin Northeast Tigers ADI Liaoning Flying Leopards 2020-02-25 11:35
   0J40Zhejiang Lions ADI Zhejiang Golden Bulls 2020-02-25 11:35
   0J40Fujian Xunxing ADI Shenzhen Aviators 2020-02-26 11:35
   0J40Guangdong Southern Tigers ADI Beijing Royal Fighters 2020-02-26 11:35
   0J40Sichuan Blue Whales ADI Bayi Rockets 2020-02-26 11:35
   0J40Shandong Heroes ADI Xinjiang Flying Tigers 2020-02-26 11:35
   0J41Zhejiang Lions ADI Beijing Ducks 2020-02-27 11:35
   0J41Zhejiang Golden Bulls ADI Shanxi Loongs 2020-02-27 11:35
   0J41Liaoning Flying Leopards ADI Qingdao Eagles 2020-02-28 11:35
   0J41Guangdong Southern Tigers ADI Jiangsu Dragons 2020-02-28 11:35
   0J41Fujian Xunxing ADI Guangzhou Loong Lions 2020-02-28 11:35
   0J41Beijing Royal Fighters ADI Shanghai Sharks 2020-02-28 11:35
   0J41Nanjing Monkey King ADI Tianjin Gold Lions 2020-02-28 11:35
   0J41Shandong Heroes ADI Sichuan Blue Whales 2020-02-28 11:35
   0J41Xinjiang Flying Tigers ADI Bayi Rockets 2020-02-28 11:35
   0J41Shenzhen Aviators ADI Jilin Northeast Tigers 2020-02-28 11:35
   0J42Zhejiang Golden Bulls ADI Beijing Ducks 2020-02-29 11:35
   0J42Liaoning Flying Leopards ADI Shandong Heroes 2020-03-01 11:35
   0J42Jilin Northeast Tigers ADI Fujian Xunxing 2020-03-01 11:35
   0J42Nanjing Monkey King ADI Xinjiang Flying Tigers 2020-03-01 11:35
   0J42Guangzhou Loong Lions ADI Jiangsu Dragons 2020-03-01 11:35
   0J42Bayi Rockets ADI Shanghai Sharks 2020-03-01 11:35
   0J42Qingdao Eagles ADI Beijing Royal Fighters 2020-03-01 11:35
   0J42Tianjin Gold Lions ADI Guangdong Southern Tigers 2020-03-01 11:35
   0J42Zhejiang Lions ADI Sichuan Blue Whales 2020-03-01 11:35
   0J42Shenzhen Aviators ADI Shanxi Loongs 2020-03-01 11:35
   0J43Jilin Northeast Tigers ADI Zhejiang Lions 2020-03-03 11:35
   0J43Beijing Ducks ADI Shanxi Loongs 2020-03-03 11:35
   0J43Nanjing Monkey King ADI Bayi Rockets 2020-03-03 11:35
   0J43Jiangsu Dragons ADI Beijing Royal Fighters 2020-03-03 11:35
   0J43Shanghai Sharks ADI Xinjiang Flying Tigers 2020-03-03 11:35
   0J43Qingdao Eagles ADI Tianjin Gold Lions 2020-03-03 11:35
   0J43Shandong Heroes ADI Shenzhen Aviators 2020-03-03 11:35
   0J43Liaoning Flying Leopards ADI Fujian Xunxing 2020-03-04 11:35
   0J43Guangdong Southern Tigers ADI Guangzhou Loong Lions 2020-03-04 11:35
   0J43Zhejiang Golden Bulls ADI Sichuan Blue Whales 2020-03-04 11:35
   0J44Qingdao Eagles ADI Jilin Northeast Tigers 2020-03-05 11:35
   0J44Beijing Royal Fighters ADI Nanjing Monkey King 2020-03-05 11:35
   0J44Shandong Heroes ADI Tianjin Gold Lions 2020-03-05 11:35
   0J44Xinjiang Flying Tigers ADI Beijing Ducks 2020-03-05 11:35
   0J44Guangzhou Loong Lions ADI Zhejiang Golden Bulls 2020-03-06 11:35
   0J44Shanghai Sharks ADI Guangdong Southern Tigers 2020-03-06 11:35
   0J44Jiangsu Dragons ADI Shenzhen Aviators 2020-03-06 11:35
   0J44Liaoning Flying Leopards ADI Zhejiang Lions 2020-03-06 11:35
   0J44Shanxi Loongs ADI Bayi Rockets 2020-03-06 11:35
   0J44Sichuan Blue Whales ADI Fujian Xunxing 2020-03-06 11:35
   0J45Beijing Ducks ADI Nanjing Monkey King 2020-03-07 11:35
   0J45Shandong Heroes ADI Jilin Northeast Tigers 2020-03-07 11:35
   0J45Shanxi Loongs ADI Liaoning Flying Leopards 2020-03-08 11:35
   0J45Jiangsu Dragons ADI Guangdong Southern Tigers 2020-03-08 11:35
   0J45Beijing Royal Fighters ADI Bayi Rockets 2020-03-08 11:35
   0J45Shenzhen Aviators ADI Zhejiang Golden Bulls 2020-03-08 11:35
   0J45Fujian Xunxing ADI Tianjin Gold Lions 2020-03-08 11:35
   0J45Zhejiang Lions ADI Guangzhou Loong Lions 2020-03-08 11:35
   0J45Xinjiang Flying Tigers ADI Qingdao Eagles 2020-03-08 11:35
   0J45Sichuan Blue Whales ADI Shanghai Sharks 2020-03-08 11:35
   0J16Xinjiang Flying Tigers ADI Qingdao Eagles 2020-03-10 12:00
   0J46Liaoning Flying Leopards ADI Jiangsu Dragons 2020-03-12 11:35
   0J46Jilin Northeast Tigers ADI Guangzhou Loong Lions 2020-03-12 11:35
   0J46Beijing Ducks ADI Sichuan Blue Whales 2020-03-12 11:35
   0J46Fujian Xunxing ADI Shandong Heroes 2020-03-12 11:35
   0J46Nanjing Monkey King ADI Zhejiang Lions 2020-03-12 11:35
   0J46Xinjiang Flying Tigers ADI Tianjin Gold Lions 2020-03-12 11:35
   0J46Bayi Rockets ADI Qingdao Eagles 2020-03-12 11:35
   0J46Zhejiang Golden Bulls ADI Shanghai Sharks 2020-03-12 11:35
   0J46Shenzhen Aviators ADI Guangdong Southern Tigers 2020-03-12 11:35
   0J46Shanxi Loongs ADI Beijing Royal Fighters 2020-03-12 11:35

   Fotografias

   Deditar
   RESUMO
   ESTATÍSTICAS DA EDIÇÃO
   211,44
   62%
   38%
   Pontos por Jogo
   Vitórias Casa
   Vitórias Fora
   Estatísticas completas atualizadas!
   SIMULADOR ZEROZERO
   CASHBACK
   Se falhar a sua aposta múltipla entre sexta e domingo o Casino Portugal devolve-lhe até 100€ para voltar a apostar.
   CONSULTE AQUI AS CONDIÇÕES
   NOTÍCIAS
   Outros Campeonatos
   Destaque
   O estado das várias ligas pelo Mundo
   A pandemia do Covid-19 afetou todos os setores e o basquetebol não foi exceção. As medidas de prevenção obrigaram a paragem de praticamente todos os campeonatos ...
   COMPETIÇÕES RELACIONADAS